Tuffare amorteringskrav kan komma inom kort

Finansinspektionen klubbade för snart ett år sedan igenom nya regler kring amorteringskrav. Nu finns tecken på att myndigheten vill skärpa reglerna. Det följer av en debattartikel signerad myndighetens generaldirektör Erik Thedéen.

Temat i Thedéens debattartikel är att amorteringskravet har gett effekt, men att det krävs ytterligare begränsningar för utlåning för att hushållen ska stå mer motståndskraftiga om konjunkturen viker. Av den anledningen presenteras i debattartikeln ett förslag på skärpt amorteringskrav.

Sverige går bra men boprismarknaden är ett problem

Det är i Finansinspektionens senaste stabilitetsrapport tydligt att många nyckeltal visar på en god utveckling. Till exempel stiger både sysselsättningen och inkomsterna. Samtidigt är skuldsättningen alarmerande hög i jämförelse med hushållens inkomster. Dessutom är trenden att skuldsättningen ökar snabbare än vad inkomsterna gör. Dessa förhållanden gör att ekonomin som helhet blir sårbar. En konjunktursvängning, med minskade inkomster som följd, skulle vara ett hot mot hushållens motståndskraft, snabba räntehöjningar från Riksbanken likaså.

Så här ser förslaget ut

Det förslag som Finansinspektionen lägger fram är en förlängning av reglerna om amorteringskrav för nya bolån som överstiger 50% av köpeskillingen/marknadsvärdet. Vad förslaget innebär, är att nya låntagare som får en belåning som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska tvingas amortera mer än vad som krävs idag. Den siffra som anges är 1%.

Exempel: Den som köper en bostad för 3 miljoner kronor och lånar 2,2 miljoner för köpet får en belåningsgrad på 73%. Med nuvarande regler ska amortering ske med 2% per år. Om årsinkomsten brutto (före skatt) understiger cirka 488 000 kr krävs amortering på ytterligare 1%.

I en kort konsekvensbedömning pekar myndigheten på att ungefär 14% av nya låntagare kommer att träffas av den nya regleringen. Det är långt färre än de som sedan juni 2016 träffas av den nuvarande regleringen kring amorteringskrav (närmare 60%).

Nya regler i början av 2018

Finansinspektionen skickar nu ut förslaget på remiss till olika myndigheter och andra intressenter. Med stor sannolikhet kommer förslaget att tillstyrkas av majoriteten av remissinstanserna och myndigheten kan gå vidare med ett beslutsförslag till regeringen i höst.

Det kommer inte att krävas någon ny lagstiftning (med allt vad det innebär med förarbeten, propositioner och omröstning i riksdagen) kring denna skärpning av amorteringskravet. I och med beslutet om amorteringskrav från juni 2016 har Finansinspektionen nämligen fått ökad befogenhet att vidta åtgärder på området. Förutsatt att regeringen ger sitt godkännande till förslaget, kan det därför träda i kraft så tidigt som i januari 2018.