Ingen höjning av boräntorna på två år

lag-boranta-2018

Boräntorna har uppenbart bottnat. Det är tydligt vid en jämförelse av bankernas och bolåneinstitutens snitträntor för månaderna april-juni. Att de har bottnat betyder dock inte att de är på väg uppåt, och i en färsk rapport från SBAB presenteras en prognos som visar att bolånekunder först i början av 2018 kan få räkna med att betala mer för rörliga bolån.

Räntan når 2% först 2018

Riksbankens räntebana är under lupp just nu. I början av juli meddelade Riksbanken att man räknar med att göra en första räntehöjning någon gång under kvartal tre 2017. Centralbankens prognoser har emellertid varit mycket opålitliga i de senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna och revideringar har gjorts vid i princip varje direktionsmöte. Statliga SBAB är av uppfattningen att Riksbanken förmodligen kommer att få skjuta på den första räntehöjningen in i 2018 och i en prognos presenterar bolåneinstitutet uppgifter om att tremånadersräntan kommer att nå upp till 1,90% först under våren 2018. Det skulle alltså innebära att det fortfarande långt in på 2018 kommer att vara möjligt att teckna nya/omförhandla rörliga bolån på under 2,00% i närmare två år till.

I prognosen från SBAB meddelas också bolåneinstitutets syn på bolåneräntan i slutet av 2018. Man räknar med en ytterligare höjning från Riksbanken och den skulle resultera i listräntor på omkring 2,40%. Det handlar då fortfarande om listräntor som riktpriser och snitträntan kommer förmodligen att vara lägre än så.

Mycket lågt premium för bundna räntor

Bunden ränta innebär ökade kostnader för bankerna och det medför att det alltid finns ett litet ”premium”. Vad det innebär är att bolånetagarna får betala för bankernas upplåningskostnader. Denna extra kostnad är för tillfället historiskt låg och som exempel kan nämnas att det är mycket små skillnader mellan listräntorna för bundna räntor på 1-3 år jämfört med den rörliga tremånadersräntan. Den lägsta listräntan i skrivande stund är 1,69% och det kan jämföras med den lägsta listräntan för två år som ligger på 1,72% och den för tre år som ligger på 1,75%.

Den som funderar på att binda rörliga bolån på lite längre tid, och har en god förhandlingsposition kan med fördel jämföra räntor och spela ut långivarna mot varandra. Det bör finnas goda möjligheter att få en ränta som ligger en bra bit under 2% på lån på tre år och det kan ge en besparing när räntorna börjar klättra uppåt.

Brexit och din plånbok

effekter av brexit på din plånbok

Du kan inte ha undvikit att uppmärksamma att britterna dagen före midsommarafton gick till valurnorna för att lägga sin röst på ”Leave” eller ”Remain”. Resultatet av folkomröstningen blev att ”lämna EU”-sidan vann. Marginalen var inte stor, men den var ändå ganska klar, och veckorna efter omröstningen har präglats av politiska stormar och svajiga finansmarknader.

Brexit, det vill säga det att Storbritannien kommer att inleda förhandlingar om att lämna EU, får efterverkningar både på kort och lång sikt. Den första effekten blev oroligheter på aktiemarknaderna och den andra blev att centralbankerna över hela Europa åter började stimulera ekonomin. Men, vad kan följderna tänkas bli på lite längre sikt och hur slår Brexit mot din privatekonomi?

I korthet kan de huvudsakliga effekterna sägas vara följande. Nedan kan du läsa mer om respektive effekt.

 • Fortsatt låga räntor på lån och sparande
 • Större risk i sparande i aktier och fonder
 • Billigare att semestra i Storbritannien
 • Risk för neddragningar i företag med stort fokus på Storbritannien

Lägre räntor

Idag har vi minusränta i Sverige och detsamma gäller i både EMU-området och i en del andra stater i Europa. Anledningen är att inflationen är obefintlig. Med Brexit förväntas både privatpersoner och företag strama åt utgifterna och det är inte direkt receptet för ökad inflation. Brexit kommer kanske inte innebära ytterligare räntesäkningar, men förmodligen skjuter riksbanken på den första planerade räntehöjningen. Experterna är idag relativt eniga om att den första räntehöjningen kommer tidigast 2018.

Osäkerhet om tillväxten i världsekonomin

Världsekonomin har fortfarande inte riktigt fått upp ångan efter finanskrisen och det råder osäkerheter kring hur ekonomin på global basis mår. Är de senaste årens uppgångar på världens börser enbart på grund av att räntorna är historiskt låga, eller finns det substans i företagen? Allt är mer eller mindre oklart. Ett brittiskt utträde ur EU kan ge effekten att tillväxten globalt sjunker med någon tiondels procentenhet och det kan få till följd att avkastningen i aktier och fonder minskar.

Sparar du långsiktigt innebär Brexit förmodligen ingenting i det långa loppet. I det korta perspektivet kan det emellertid svänga både upp och ner med stor volatilitet. Behöver du pengar nu kan du emellertid fundera på att sälja av för att inte riskera att förlora större portioner av värdet om det uppstår börsfrossa.

Pundet och resor

En stark ekonomi har i princip automatiskt en stark valuta. När det finns en stor osäkerhet kring hur Storbritanniens ekonomi kommer att utvecklas de kommande åren blir följden då att valutan, pundet, sjunker i värde. Försvagningen blev omedelbar efter tillkännagivandet av resultatet av omröstningen och förmodligen kommer den svenska kronan att stå stark mot pundet ett bra tag framöver. Det gör att det blir billigare att semestra på de brittiska öarna.

Arbetsmarknad

Sverige har en stark tradition av handel med Storbritannien och det finns många större svenska företag som har en stor del av omsättningen i det förenade kungariket. En svagare ekonomi, med en svagare köpkraft som följd kan innebära problem för svenska företag med betydande omsättning i Storbritannien och det kan medföra neddragningar. Effekterna torde dock till största del vara avgränsade till enskilda företag.

Räntetak – bra eller dåligt?

rantetak-bolan

Med rörlig ränta på bolån uppnås fördelen att den löpande månadskostnaden blir något lägre i jämförelse med bundna bolåneräntor över tid. Detta gäller särskilt vid sjunkande eller stillastående styrräntor och marknadsräntor. För denna fördel får man samtidigt väga risken att räntan går upp, och vid kraftigt stigande räntor kan det rörliga lånet ge större hål i plånboken.

För bundna lån vet man exakt vad lånet kostar per månad under hela bindningstiden. Detta sätt att lägga upp bolånet ger alltså automatiskt mer trygghet och förutsebarhet. Samtidigt betalar man en liten premie för bankens upplåning på lite längre sikt och dessutom gör bindningstiderna att lånet som helhet blir mindre flexibelt.

Kombination av rörlig/bunden ränta

Tänk om det fanns ett sätt att kombinera fördelarna med båda typer av upplägg på bolån? Det finns det faktiskt och den produkten brukar kallas ”bolån med räntetak”. Denna produkt bygger på idén att rörlig ränta är billigare över tid och tar samtidigt i beaktande att bunden ränta skapar större trygghet.

Notera: Det är idag endast ett av de större bolåneinstituten som erbjuder produkter av typen räntetak, och det är Nordea. Tidigare om åren har antalet långivare med räntetak varit betydligt fler och det är tydligt att det är det osäkra ekonomiska läget med svårigheterna att prognosticera den framtida räntan som har gjort att långivarna har dragit öronen åt sig.

Så här fungerar räntetak

Ett bolån med räntetak är i grunden ett lån med tre månaderas rullande ränta. Samtidigt finns ett element av bundna räntor eftersom du inte kan få betala mer än vad taket motsvarar. Skulle du ha ett räntetak på exempelvis 3,00% och den rörliga bolåneräntan kliver över den nivån betalar du fortfarande bara 3,00%.

I det fall den rörliga räntan sedan går ner under 3,00% igen under den tid som ett räntetak finns kopplat till bolånet kommer räntan att följa med ner under taket. Som du säkert kan räkna ut kommer denna fördel med en kostnad. Ersättningen till banken eller bolåneinstitutet utgår som en form av premie som du betalar löpande under lånets löptid (även om du har ”slagit i taket”).

Billigare eller tryggare – vad väljer du?

Sedan de första produkterna med räntetak lanserades har det vissa gånger varit mer fördelaktigt med bolånetak och andra gånger mer fördelaktigt med en rörlig ränta utan en övre gräns för hur mycket du ska betala varje månad. Det går inte att sia om hur läget kommer att se ut i framtiden – prognoserna för den framtida ränteutvecklingen är inte entydiga och effekten av räntetaket avgörs ju också av vilka villkor det aktuella bolåneinstutet ställer ut – så det är helt enkelt upp till dig att välja mellan de två alternativen utifrån din syn på risk respektive trygghet.

Snitträntan fortfarande outnyttjad resurs

Snittrantor

Sedan en tid tillbaka är alla bolåneinstitut och banker som erbjuder bolån skyldiga att redovisa den så kallade snitträntan. Denna ränta är den som genomsnittet av bolånekunder på olika låneperioder faktiskt betalar. Idén med att långivarna ska presentera dessa siffror är dels ökad transparens i allmänhet, dels att vi kunder ska kunna göra mer korrekta jämförelser mellan långivare. En tredje konsekvens blir att vi får en indikation på hur möjligheten att pruta ser ut hos olika långivare.

Fyra av tio jämför snitträntor

Trots att det numera är ett tag sedan bankerna och bolåneinstituten blev ålagda att börja presentera snitträntor är det fortfarande inte särskilt många potentiella respektive befintliga bolånetagare som använder snitträntorna för att exempelvis välja bank, jämföra med den egna räntan eller för att pruta. Det ledande marknadsundersökningsföretaget Sifo har, på uppdrag av nätbanken Avanza, gjort en undersökning och i den framkommer att det är 38 procent av potentiella och befintliga bolånetagare som använder sig av snitträntorna.

I undersökningen framgår, kanske föga överraskande, att det finns en tydlig korrelation mellan hög inkomst och hög utbildningsnivå, och en hög grad av användning av snitträntorna. De som har högre inkomster och en allmänt sett hög utbildningsnivå är helt enkelt extra flitiga med att jämföra snitträntor.

Snitträntorna för maj

De nyligen publicerade snitträntorna för maj månad visar att räntan på ett rörligt tremånaders bolån var oförändrad jämfört med april. Snitträntan sett över alla de närmare 20 bankerna och bolåneinstituten som erbjuder bolån var 1,56%. Givetvis finns det aktörer som ligger både lägre och högre än detta snitt. I kategorin långivare som erbjuder lägre snitträntor än genomsnittet återfinns Ålandsbanken och Swedbank. Bland de banker som sticker ut negativt återfinns Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det skiljer faktiskt ganska rejäla 0,27 procentenheter mellan den långivare som har de mest generösa snitträntorna och den långivare som tar mest betalt.

Vilken ränta du kan få på ditt bolån avgörs naturligtvis av en mycket lång rad faktorer och du kan inte se snitträntan som ett direkt tecken på vilken räntesats du kommer att bli erbjuden. Det är inte ens säkert att du kan få en lägre ränta hos exempelvis Ålandsbanken jämfört med hos Länsförsäkringar, även om skillnaden i snitträntorna är av det större slaget.

Lägre ränta på Swedbanks kreditkort

Swedbank lägre ränta på kredit

Swedbank erbjuder sedan i början av april den lägsta krediträntan för MasterCard betal- och kreditkort om vi jämför både bland de större bankerna och nischbankerna. Numera är räntan 10,45% med en effektiv ränta på 10,74%. Med det är Swedbank ett mer förmånligt alternativ än exempelvis Nordea och SEB om vi ser till räntesatsen för utnyttjad kredit.

Spelar någon tiondels procentenhet roll?

Swedbanks sänkning på 0,25 procentenheter kan både anses vara ganska rejäl och i princip obetydlig. Vad som gäller för den enskilde kredittagaren beror helt enkelt på hur kortet används.

För den som använder ett kreditkort för att till exempel ta del av förmåner via bonusprogram och ser till att sällan eller aldrig utnyttja möjligheten till delbetalning spelar det ingen större roll vilken ränta banken sätter. Swedbanks sänkning med 0,25 procentenheter är således endast av akademiskt intresse för den typen av användare.

Den som i stället använder kreditkort som ett sätt att jämna ut utgifter mellan månader och därmed utnyttjar möjligheten till delbetalningar är varje sänkning förmånlig. Det blir kanske inte så många hundralappar på årsbasis, men även en tiondels procent kan ge effekt.

Räntan är inte allt

Det är naturligtvis viktigt att komma ihåg att det finns många andra saker att notera vid jämförelser av kreditkort än själva krediträntesatsen. Under hur lång tid krediten är räntefri är en, vilka eventuella försäkringar som ingår automatiskt är en annan och hur de olika avgifterna ser ut (årsavgifter, avgifter för kontantuttag, med mera) en tredje. Kreditgränser är en ytterligare sak som kan vara av vikt.

På framsidan här på Ränta.com hittar du en översikt av banker och nischbanker som erbjuder kreditkort. Här finner du uppgifter kring kreditgränser, kreditränta och räntefria dagar. Gå vidare via länkarna för att läsa mer om respektive erbjudande.

Hur sätter banken räntan på ditt lån?

Banker-ranta

När du har skickat in en låneansökan får du i regel ett preliminärt besked direkt på skärmen eller via sms eller e-post inom några minuter. Att det är möjligt att ge ett besked så snabbt beror på att långivarnas kreditkontroller bygger på automatisk inhämtning av kreditinformation och omedelbar avstämning mot givna så kallade scoringmodeller. Allt är helt enkelt automatiserat.

Scoringmodellerna är de verktyg som används för att avgöra vilken individuell ränta du ska kunna erbjudas. Varje långivare har egna modeller utformade efter hur mycket risk långivaren vill ta och vilket krav på avkastning som finns. Emellertid använder de flesta mellan 8-10 huvudpunkter för bedömningen. Här ska vi lite snabbt gå igenom vilka saker de allra flesta långivare lägger till grund för bedömningen av vilken ränta du får. Notera att nedan gäller framför allt för privatlån och bolån. För så kallade snabblån är antalet bedömningskriterier normalt lite färre.

Belåning

Långivaren vill först och främst alltid säkerställa att du har en god kreditvärdighet. Med det menas att din ekonomiska position i grunden är god och att du har en historik av att fullfölja betalningsskyldigheter, låneavtal, med mera. Av den anledningen ingår befintliga lån, outnyttjade krediter, betalningsanmärkningar samt även antalet uthämtade kreditupplysningar i kreditscoringen.

Sistnämnda kan vara föremål för en del diskussion. Det är ganska klart att många kreditupplysningar inte direkt är till din fördel, men samtidigt är inte alla kreditupplysningar lika viktiga i långivarens ögon. En kreditupplysning som följer av att du ansöker om lånelöfte eller bolån får till exempel inga varningsklockor att ringa, men ett större antal kreditfrågor i kopplade till smslån är en helt annan sak. Det är framför allt själva lånebeteendet som är det centrala.

Inkomst

Inkomsten är givetvis central eftersom det är från den lön du får in varje månad som du betalar räntor och amorteringar. Den punkt i scoringmodellen som främst täcker kravet på god betalningsförmåga är taxerad inkomst såsom den ser ut i den senaste deklarationen.

Anställning

Även frågan om hur du får din inkomst är viktig för långivaren. Det är till exempel skillnad på en timanställning (mer osäker) och en fast anställning (betydligt säkrare, särskilt om den är långvarig). Timanställning, vikariat, projektanställningar och liknande anställningsformer räknas tyvärr ganska lågt i scoringmodellerna.

Ålder, familj och boende

Under den här rubriken kan vi lägga in bedömningskriterier som civilstånd, om det finns barn under 18 år i hushållet, hur din boendesituation ser ut, hur gammal du är, med mera. Olika långivare kan ha olika faktorer som är lite extra i fokus, men normalt görs en sammanvägning av följande (med + respektive – i parentes för att visa på om respektive faktor kan anses vara positiv eller negativ för dig som låntagare).

 • Under 25 år ( – )
 • Mellan 25-60 år ( + )
 • Över 60 år ( – )
 • Söka med medsökande ( + )
 • Gift eller sambo ( + ) – är ni två i hushållet anses ni indirekt kunna dela på betalningsansvaret
 • Hemmavarande barn ( – ) – barnen anses ta en del av den löpande inkomsten i anspråk
 • Boendekostnad (avgörs från fall till fall)
 • Boende i hyresrätt ( – )
 • Boende i eget hus ( + )

Mitt Bolån – så här fungerar det

låneförmedlare för bolån för lägre ränta

Vid en jämförelse av både listräntor och snitträntor (vad bolånekunderna faktiskt betalar för sina lån) ligger alltid aktören Mitt Bolån bra till och för många löptider erbjuder Mitt Bolån den absolut bästa räntan.

Om du inte känner till Mitt Bolån sedan tidigare kan det vara svårt att förstå hur en enskild aktör kan erbjuda bland de mest förmånliga lånevillkoren för alla löptider. Anledningen stavas att Mitt Bolån inte är en bank i egentlig mening utan en låneförmedlare.

En ansökan – många erbjudanden

Hos Mitt Bolån kan du få hjälp med både lånelöfte, tecknande av nya bolån, omförhandling av ränta samt byte av bank. Det är också möjligt att få hjälp med att låna till kontantinsatsen via ett privatlån samt få fram erbjudanden kring bolån som kan tecknas trots eventuella betalningsanmärkningar.

Processen med att teckna nytt bolån eller omförhandla ett gammalt går i fyra steg:
1. Ansökan
2. Personlig kontakt med bolånehandläggare
3. Mitt Bolån begär in offerter från de anslutna bankerna
4. Du bestämmer med assistans från handläggaren vilket erbjudande som är bäst.

Hur många erbjudanden du kommer att få avgörs helt av din personliga ekonomiska situation och vad du faktiskt ansöker om. Emellertid gäller generellt att de flesta av de till Mitt Bolån anslutna bankerna och bolåneinstituten inte säger nej till fler kunder och att du därmed får ett generöst antal erbjudanden.

Viktigt att tänka på är att handläggaren enbart har en informerande funktion. Han eller hon presenterar erbjudandena på ett sätt som visar på skillnaderna mellan olika erbjudanden och visar vilket eller vilka som kan betraktas som de mest förmånliga för din nuvarande situation. Du måste sedan själv bestämma vilken långivare du vill anlita och därefter också signera avtal med mera på egen hand.

Gratis att använda låneförmedlare

Om det hade varit förenat med kostnader att ta hjälp av en låneförmedlare hade denna typ av tjänst varit betydligt mindre attraktiv. Mitt Bolån är en gratistjänst och det enda du behöver lägga ner på att få ner dina bolånekostnader är lite tid på din ansökan och på att kika igenom och analysera de låneerbjudanden du får presenterade för dig.

Med helikopterpengar behövs inga lån

helikopterpengar mot inflation

Inflationen är låg och detsamma gäller förväntningarna på inflationen de kommande åren. Trots en mycket expansiv finanspolitik de senaste åren verkar det som förgjort för centralbankerna att lyckas närma sig inflationsmålen. Detta faktum gör, enligt en del bedömare, att det snart kan bli dags att börja diskutera mer okonventionella åtgärder än räntesänkningar och utökade köp av räntepapper. En åtgärd som faktiskt har börjat diskuteras små smått är ”helikopterpengar”.

Vad är helikopterpengar?

Helikopterpengar nämns i den finansiella doktrinen som ett slags sista steg i en expansiv ekonomisk politik för att komma upp i det inflationstryck som ses som mest fördelaktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi. När räntesänkningar, stödköp av obligationer och andra åtgärder inte har visat sig ha tillräckliga effekter, är det enda som återstår att fylla på med bensin i helikoptern och stiga mot skyn med gratis kontanter till alla.

Smakar man på benämningen på denna finanspolitiska åtgärd är det lätt att få en bild av hur processen med att betala ut helikopterpengar ser ut. En helikopter kan ju flyga och hovra var som helst och kan därmed nå alla, var man än befinner sig. Dessutom är helikoptern konstruerad med rotorer vilket symboliserar spridning av pengar.

Om vi tittar mer konkret på åtgärden handlar helikopterpengar om att alla medborgare i ett land, unga som gamla, får ett förutbestämt belopp utbetalt helt utan krav på motprestation. Det är alltså fråga om något så unikt som gratis pengar.

Kan man verkligen få pengar gratis?

Idén med helikopterpengar som stimulansåtgärd i ekonomin är att sätta lite extra fart på konsumtionen och därigenom indirekt få fart på inflationen. Åtgärden är dock att betrakta som den absolut sista utvägen om övriga verktyg visar sig tandlösa, och vi kan inte räkna med att riksbanken beslutar om en sådan åtgärd i första taget. Skulle riksbanken ta det historiska beslutet är det emellertid så att alla får samma belopp rakt in på kontot eller i form av en utbetalningsavi. Dessa pengar får man sedan spendera hur man vill.

Förmodligen blir efterfrågan på lån av olika slag mycket begränsad under den tid riksbankens helikopter flyger över vårt avlånga land!

Seniorlån – onödigt dyrt

Pensionsmyndigheten, som har följt utvecklingen inom den lite speciella låneformen seniorlån sedan 2014, har i en ny rapport upprepat att låneformen i regel är en onödigt dyr lösning. Enligt ett exempel i den senaste rapporten uppgår skillnaden i lånekostnader mellan ett seniorlån och ett vanligt banklån på 500 000 – 1 miljon kronor med marknadsvärdet i bostaden som låneobjekt till flera hundra tusen kronor under en tioårsperiod.

dyrt med seniorlån

Vad är ett seniorlån?

Idén med låneprodukten seniorlån är att erbjuda äldre personer som inte kan eller vill flytta från sin bostad möjligheten att använda ett övervärde i bostaden för att låna till konsumtion och även boendekostnaden. Med andra ord är tanken att låntagaren ska kunna leva ett lite rikare liv på ålderns höst.

Att låneformen har kommit till beror främst på att banker och andra kreditgivare inte gärna lånar ut pengar till personer i pensionsåldern. För det första är det fråga om den allmänt sett lägre inkomsten, vilken långivare överlag anser vara för låg för att räntor och amorteringar ska kunna betalas, och för det andra är givetvis livslängden en avgörande aspekt.

200 000 kr i ökade räntekostnader

Att det finns mycket att förlora på att ta ett seniorlån i stället för ett vanligt banklån gör Pensionsmyndigheten tydligt redan på första sidan i sin rapport. Här beskriver man nämligen att ett seniorlån på en halv miljon som löper med 5% ränta (typisk ränta i dagsläget) blir närmare 200 000 kr dyrare än ett lån på samma belopp för vilket man betalar vanlig bolåneränta.

Den ökade kostnaden är inte den enda nackdelen Pensionsmyndigheten pekar på. Det är också fråga om att lånet kan anses som en tillgång som ökar förmögenheten och det kan ge upphov till en situation då eventuellt bostadstillägg kan sättas ned eller helt utgå.

Alternativ till seniorlån

Om en äldre person vill ha ett komplement till pensionen, vilka alternativ till seniorlån finns att utforska? Det finns i huvudsak tre alternativ, nämligen:

 • Att sälja bostaden och flytta till ett billigare boende
 • Att ansöka om ett vanligt banklån
 • Att ta hjälp av och låna via barnen

Att sälja bostaden och flytta till ett boende som är billigare i inköpskostnad är betydligt billigare i längden än att ta ett seniorlån, detta trots att man förmodligen behöver betala reavinstskatt på försäljningen. Med denna lösning kan överskottet användas som en slags extra inkomst under pensionsåren.

Vill man bo kvar i sin bostad är alternativen att ta ett lån, antingen via banken eller via barnen. Förstnämnda behöver inte förklaras närmare, men hur lånar man via barnen? Jo, idén är att barnen tar ut ett extra bolån med bostaden som säkerhet. Därefter lånas pengarna ut till föräldern enligt ett enkelt upplägg med amorteringar och räntebetalningar på samma sätt som stipuleras i bolåneavtalet.

Läs mer

Ovan är utdrag av de mest intressanta uppgifterna i Pensionsmyndighetens rapport. Vill du läsa mer hittar du hela publikationen via den här länken.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Räntesparande är egentligen inget alternativ i dagsläget för dig som söker avkastning på dina sparade pengar, detta eftersom räntorna är extremt låga. Ett naturligt alternativ är att placera pengarna i aktier eller fonder för att få möjligheten att se pengarna växa. Det är emellertid förenat med risk att investera i aktier och fonder, och pengarna kan gå såväl upp som ner i värde.

Ett slags mellanting mellan räntesparande och sparande i aktier och fonder är att investera i så kallade utdelningsaktier. I den här artikeln ska vi beröra detta ämne lite kort. Notera att inget i den här artikeln utgör rådgivning eller ska ses som en uppmaning till att investera.

Utdelningsaktier i stället för räntekonto

Utdelningsaktier ger intäkter varje år

Med en utdelningsaktie i portföljen får du utdelning i kronor oavsett hur aktiens värde förändras. Givetvis kan dock utdelningens storlek påverkas av eventuell värdeförändring. Denna utdelning kan ses som en slags årlig ränta på ditt innehav och så länge som bolaget fortsätter att dela ut delar av sin vinst (och så länge du äger aktien!) kommer ”räntan” att betalas ut automatiskt till din värdepappersdepå, ISK eller KF. I sammanhanget kan vi tipsa om att det är klokt att investera via ett investeringssparkonto (ISK) eftersom du inte behöver betala skatt på utdelningarna (du betalar i stället en blygsam skatt på värdet av hela ditt innehav).

Eftersom marknaden kan vika nedåt (marknadsrisk) finns alltid risken att din investering totalt sett sjunker i värde. Det är alltså viktigt att du tänker långsiktigt om du väljer att investera i utdelningsaktier. Intressant nog brukar emellertid de vinstutdelande företagen klara sig bättre än genomsnittet i dåliga tider.

För varje aktie finns också en bolagsspecifik risk. Även om ett bolag upplevs som mycket välskött kan ruinens brant dyka upp snabbare än man tror. Ericsson är ett ganska färskt exempel på ett stort vinstutdelande företag som i tider har haft det mycket tungt. För att minska den här risken är det klokt att investera i ett större antal aktier. 10-15 stycken i olika branscher ger generellt en bra riskspridning.

Vilka utdelningsaktier är bäst?

Vill du vara mer eller mindre garanterad en hög direktavkastning på ditt aktieinnehav i många år framöver ska du framför allt titta på bolagen på de största börslistorna och välja ut dem som har en dokumenterad historia av att betala ut stora delar av sin vinst till aktieägarna.

Bolag som har en lång tradition av att betala sina aktieägare generösa utdelningar är bland annat Kinnevik, Swedish Match, Ratos, Telia, Tele2, Tieto, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Du kan även indirekt ta del av avkastningen i ett antal av utdelningsaktierna genom att äga aktier i investmentbolag som Investor och Industrivärden.